6 

 

  . 7

  

 .  

  - , . 11 

 

 

 .  

      Oswald Spengler    , . 18 

 .  

              , . 30

.

  ;

. . 42

  .  

          , . 53

 .  

       , . 61 

 .  

  ,    , . 70 

 .  

       ; . 82 

 .  

   :     , . 89 

 .  

 , 

        , . 96 

 S. Panteliadou 

 Differantial Autoimmunity. Between Eleutheria and Exousia, . 105 

 .  

       

         , . 112 

 .  

  :   , . 126 

 .  

     Heidegger  Marx. 

    ; . 135 

 .  

       , . 149 

 

   

 .  

       , . 159 

 .  

   -   ; -, . 164 

 W. Seitter 

 A Concept of the Political: The Inevitability of Decision, . 172 

 

  

 .  

  ,  :  , . 176 

 .  

  ,     ,  , . 179


 

 

 

 

 

                                    

 

. 

    . 9 

 . 

     . 26 

 .  

      

 O Krishnamurti      . 51 

 . 

          :     . 67 

 .  

   :

          . 82 

 .  

       ()       . 91 

 .  

    :    . 104 

 .  

                . 121  

 .  

        . 144 

 .  

 Louis  Malle:          : Le Souffle au Coeur . 170 

 .       Heidegger . 188  

 

 /   

 

 .  

 Foucault-Magritte:     . 211 

 .  

      . 231 

 .  

     :  :  

         . 260 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *