Φιλοσοφείν Φιλοσοφείν Φιλοσοφείν Φιλοσοφείν
 

Οδηγίες προς συγγραφείς                                           Περιοδικό Φιλοσοφείν

 

                                               

Παρακαλούνται οι συγγραφείς του περιοδικού να ακολουθούν τις κατωτέρω υποδείξεις:

            1. Τα άρθρα που υποβάλλονται προς δημοσίευση θα αποστέλλονται σε μορφή αρχείου word, ως επισυνημμένα, ηλεκτρονικώς στον Εκδότη του περιοδικού Φιλοσοφειν, Καθηγητή Φιλοσοφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Δεληβογιατζή, στην ηλεκτρονική διευθυνση: delso48@yahoo.com. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310997334-5, 2310426250, 6955523690.

            2. Το άρθρο που υποβάλλεται προς δημοσίευση στο περιοδικό δεν θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί ολικά πουθενά αλλού προηγουμένως.

            3. Τα πνευματικά δικαιώματα των άρθρων που γίνονται αποδεκτά για δημοσίευση περιέρχονται στο περιοδικό Φιλοσοφειν.

            4.  (α) Το άρθρο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις ή τις 12-13 δακτυλογραφημένες σελίδες.

                 (β) Θα χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14, διάστιχο μονό.

                 (γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν παραθέματα από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, θα χρησιμοποιείται η πολυτονική γραμματοσειρά Palatino Linotype.

                 (δ) Οι παραπομπές θα γίνονται στο τέλος της κάθε σελίδας του άρθρου (γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, διάστιχο μονό) και θα έχουν την εξής μορφή.

Βιβλίο: Nussbaum, Martha, Not for Profit: Why Democracy needs the Humanities, Princeton University Press, New Jersey 2010.

 'Αρθρο: Θεόπη Παρισάκη, «Η αντίληψη του Αυγ. Μπαγιόνα για το φιλοσοφικό στοχασμό», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τ. 28, τεύχ. 83 (2011), σ. 159-170.

Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο:  Ζακ Ντερριντά, Πίστη και γνώση. Οι δύο πηγές της «θρησκείας» στα όρια του απλού λόγου, Jacques Derrida και Gianni Vattimo (επιμ.), Η θρησκεία, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003, σ. 11-111.

(Ηλεκτρονική πηγή: www.edlit.auth.gr, πρόσβαση: 23/08/2011.)

                (ε) Στο τέλος του άρθρου μπορούν να αναφέρονται βιβλιογραφικές ενδείξεις διαφορετικές όμως από εκείνες που παρατίθενται ως παραπομπές.

              (στ) Στην αρχή του κάθε άρθρου, και εφόσον αυτό είναι στα ελληνικά, θα προτάσσεται μια περίληψη 8-10 γραμμών σε μια από τις διεθνείς γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά).

               (ζ) Στην πρώτη σελίδα του άρθρου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, ο ακριβής τίτλος του, το ίδρυμα στο οποίο υπηρετεί καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας του: ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο. Στη δεύτερη σελίδα θα ακολουθεί η περίληψη και το άρθρο –χωρίς καμιά περαιτέρω ένδειξη.

            5. Τα άρθρα που αποστέλλονται προς δημοσίευση, θα υποβάλλονται ανωνύμως στην κρίση δύο ειδικών στο θέμα τους κριτών. Ευθύς ως ο Εκδότης λάβει γνώση των απόψεων των τελευταίων, θα ενημερώνει αναλόγως το συγγραφέα, όπως προβλέπεται από τα διεθνή πρότυπα: είτε το άρθρο έχει απορριφθεί, είτε έχει γίνει αποδεκτό ως έχει ή, τέλος, είναι δημοσιεύσιμο υπό τον όρον ότι θα γίνουν από το συγγραφέα οι βελτιώσεις που υποδεικνύονται από τους κριτές.       

            6. Τέλος, το Φιλοσοφείν θα παρουσιάζει ένα περιορισμένο αριθμό νέων εκδόσεων. Δεν υπάρχει δέσμευση εκ μέρους του περιοδικού παρουσίασης όλων των νέων βιβλίων τα οποία θα λαμβάνει• θα τα ανακοινώνει όμως υπό προϋποθέσεις κάθε φορά σε ειδική σελίδα. Για τούτο, όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις νέες εκδόσεις τους στην ταχυδρομική διεύθυνση: Εκδότη του περιοδικού Φιλοσοφειν, Καθηγητή Φιλοσοφίας αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Δεληβογιατζή, Εργαστήριο φιλοσοφικής έρευνας πάνω στο φαντασιακό (Τομέα Φιλοσοφίας), κτίριο παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής, 54 124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (Greece).